Pri nákupe nad 2000 Sk s DPH získavate dopravu zadarmo! Zľava po registrácii 5% až 10% (nevzťahuje sa na už zlacnený tovar).

reklamačný poriadok

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Všetky nepopísané skutočnosti sa riadi Občianskym zákonníkom a zákonom čís. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"). V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka

Prevzatie zásielky: Kupujúcemu je odporúčané nepreberať od prepravcu poškodenú zásielku a kontaktovať predajcu prostredníctvom Eshope, emailom alebo telefonicky. V prípade prevzatia poškodenej zásielky bude k reklamácii pristupované v spolupráci s prepravnou službou. Po prevzatí tovaru je odporúčané tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a prípadné zistené vady čo najskôr oznámiť písomnou formou na e-mail: renata.havranova@post.cz alebo korešpondenčnej poštou na adresu prevádzky, prípadne telefonicky na číslo +420734603876.

Spôsob popísanie vady a ďalšie potrebné informácie, sú uvedené v článku "Vybavenie reklamácie"

Práva zo zodpovednosti za vady, podmienky uplatnenia týchto práv

Práva z chybného plnenia sú uvedené v občianskom zákonníku v § 2161 a ďalších. Kupujúci má okrem iného nižšie uvedené práva:

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, prejaví ak sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Dátum predaja je vyznačené na predajnom doklade, prípadne aj na záručnom liste.

Výskyt vady do 6 mesiacov od predaja:

V prípade výskytu vady v lehote 6 mesiacov od dátumu dodania / predaja má kupujúci právo požadovať dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Pokiaľ sa vada týka len časti veci, môže kupujúci požadovať výmenu iba tejto súčasti. Nie je - pokiaľ je to možné, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Výskyt chyby po šiestom mesiaci od predaja:

1. Chybné plnenia je podstatným porušením kúpnej zmluvy V prípade, že je vada tovaru podstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:

 • Odstránenie vady dodaním novo veci alebo veci chýbajúce
 • Odstránenie chyby opravou veci
 • Poskytnutie primeranej zľavy
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zvolený variant oznámi zákazník pri uplatnení reklamácie a táto informácia bude zapísaná do reklamačného protokolu.

2. Chybné plnenia je nepodstatným porušením kúpnej zmluvy V prípade, že je vada tovaru nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:

 • odstránenie chyby
 • Poskytnutie primeranej zľavy

Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje:

 • na vady vzniknuté bežným používaním
 • nesprávnym použitím výrobku
 • nesprávnym skladovaním
 • na chyby vzniknuté mechanickým poškodením a opotrebením, živelnou pohromou (voda, piesok, oheň)

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Táto vada je vyznačená na predajnom doklade alebo na záručnom liste.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú funkčnosťou alebo poruchou výrobku. Predávajúci ďalej nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol alebo je sám spôsobil. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

vybavenie reklamácie

Kupujúcim sa odporúča v prípade reklamácie výrobku zakúpeného u predajcu Renáta Havranová - Mastodont postupovať nasledujúcim spôsobom:

a. informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, písomne alebo osobne

b. alebo na sídle prevádzkarne Renáta Havranová s. r. o. 

Revoluční 2732/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad LabemIČ: 08473331

nejsme plátci DPH

DIČ: CZ08473331

 e-mail renata.havranovar@post.cz, v pracovné dni od 9:00 do 17:00 tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu a do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu.

Dodať spolu s reklamovaným tovarom všetky súčasti, ktoré môžu s chybou súvisieť, presný popis vady, prípadne dôkaz prejavu vady, ktorá vzniká iba občas, kontaktné informácie (telefón, e-mail), špecifikáciu práv, ktoré chcete v súvislosti s reklamáciou uplatniť, predajné doklad (kópiu) a záručný list (pokiaľ bol priložený).

Zásielka s reklamovaným tovarom by mala byť dodaná v riadnom bezpečnom obale ako cenný balík (nie dobierkou) Uvedené odporúčania nemajú vplyv na možnosti a práva spotrebiteľa vyplývajúce z občianskeho zákonníka a zákonu "O ochrane spotrebiteľa" v platnom znení a majú slúžiť iba pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácia výrobku.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru:

 • Uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania ao tomto napíše zápis
 • Reklamáciu prijme a ako neoprávnenú na mieste zamietne a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu
 • Reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe jeho výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie - reklamačný protokol.

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Objednávku môže kupujúci stornovať telefonicky na čísle 734603786, prípadne emailom renata.havranova@post.cz až do chvíle, než s vami naplánujeme dopravu tovaru k Vám. V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú dostanete na váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo nepotvrdiť objednávku, alebo od objednávky odstúpiť, pozri "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku". Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatia zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku:

Kupujúci má v súlade s platnými zákonmi právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od dátumu prevzatia. V tejto lehote musí kupujúci odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci následne vráti tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr ho ale musí odoslať na vlastné náklady do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze v lehote 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, najskôr ale v okamihu prevzatia vráteného tovaru predávajúcim, alebo ak kupujúci preukáže, že vrátený tovar odoslal predávajúcemu. Kupujúci má okrem kúpnej ceny tovaru právo na vrátenie nákladov spojených s dopravou tovaru, ktorú predávajúcemu uhradil, najviac však vo výške ceny najlacnejší ponúkanej dopravy predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať poštou na adresu Renáta Havranová s. r. o. 

Revoluční 2732/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad LabemIČ: 08473331

nejsme plátci DPH

DIČ: CZ08473331

, (čo je aj adresa pre zaslanie vráteného tovaru) alebo emailom na adresu e-mail renata.havranovar @ post.cz. Kupujúci môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je možné stiahnuť tu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže byť zamietnuté ak:

 • Kupujúci neodošle tovar späť pred uplynutím 14 dní odo dňa, keď nám oznámil, že odstupuje od tejto zmluvy
 • sa jedná o dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, kde Kupujúci porušil ich originálny obal
 • tovar bol dodaný v uzavretom obale, a Kupujúcim bolo po dodaní z obalu vyňať az hygienických dôvodov je nemožno vrátiť
 • bol tovar upravený podľa priania Kupujúceho
 • tovar podlieha skaze

Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Záverečné ustanovenia

Práva z chybného plnenia zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2014. Zmeny reklamačného a obchodného poriadku vyhradené.

Vysvetlenie termínu u tovaru "SKLADOM"

1, Tovar skladom v sklade v Ústí nad Labem
2, Tovar je skladom u nášho dodávateľa.

VŠETKY TIETO ZNAMENAJÚ "SKLADOM"

Ak sa stane, že deklarované tovar už nebude sklade v e-shope, budete o tom okamžite informovaní e-mailom, telefonicky alebo sms

 

Tento web používa súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a na analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Rozumiem