Pri nákupe nad 2000 Sk s DPH získavate dopravu zadarmo! Zľava po registrácii 5% až 10% (nevzťahuje sa na už zlacnený tovar).

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line internetového obchodu

umiestneného na internetovej adrese

www.mastodontcz.cz

ktorého prevádzkovateľom je

Renáta Havranová s. R. O.

so sídlom

Revolučná 2732/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 08473331

nie sme platcami DPH

DIČ: CZ08473331

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky) prevádzkovateľa Renáta Havranová, so sídlom Na výšin 494, 403 31 Ústí nad Labem, IČO: 03957896 (ďalej len predávajúci) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb . občiansky zákonník (ďalej len občiansky zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len kúpna zmluva) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, ktorá je staršia ako 16 rokov, (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.mastodontcz.cz (ďalej len webová stránka), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len webové rozhranie obchodu).

1.2. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci zmení, doplní alebo zruší znenie týchto obchodných podmienok, vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa budú riadiť obchodnými podmienkami v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len užívateľský účet). Webové rozhranie obchodu umožňuje vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie.

2.2. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia webového rozhrania obchodu.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovaru (objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako objednávka).

3.4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.

Odoslanie objednávky predchádza zoznámenie a potvrdenie súhlasu s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov.

Následne objednávku odošle kupujúci predávajúcemu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.5. Po odoslaní objednávky tovaru dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, informáciu o objednávke (potvrdení objednávky), v ktorom bude zahrnuté okrem iného číslo objednávky a zhrnutie údajov uzatvorenej kúpnej zmluvy. Informácie o objednávke (potvrdení objednávky) je zasielaný automaticky.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.

3.6. V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri vykonávaní objednávky, a to v záležitostiach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.8. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a je prístupná kupujúcemu po prihlásení do jeho užívateľského účtu.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby, napr. Podozrivo nízka cena. Ceny sú prezentované vrátane DPH.

4.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi uvedenými na stránke Doprava a platba.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku kupujúcim vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a ďalších nákladov s tým spojených.

4.5. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online. V prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

5.2. Kupujúci spotrebiteľ má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

5.3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote 14 dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy odošle kupujúci na e-mail mastodontcz@email.cz. Predávajúci potvrdí kupujúcemu v textovej podobe prijatia odstúpenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, a to za nasledujúcich podmienok:

musí byť riadne zabalené, aby nedošlo k jeho poškodeniu na ceste späť k predávajúcemu

musí byť nepoškodený

musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

s kópiou dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo s iným dokladom preukazujúcim kúpe tovaru

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru na ceste k predávajúcemu. Tovar nie je možné zasielať na dobierku, predávajúci nie je povinný takto tovar prevziať.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, alebo spôsobom akým bude kupujúci požadovať. Popri kúpnej ceny má kupujúci nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru ku kupujúcemu. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.6. Pokiaľ predávajúci zistí, že vrátený tovar je poškodené, opotrebované, znečistené alebo čiastočne spotrebované, nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček či iné bezodplatné plnenia (ďalej len darček), je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

predávajúci neobdržal kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo si kupujúci tovar neprevzal

tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať

plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, bude predávajúci kupujúceho o odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.

Pokiaľ kupujúci úplne alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu, vráti predávajúci prijatú čiastku do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý kupujúci na tento účel oznámi, alebo z ktorého vykonal úhradu.

6. DOPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Rozvoz tovaru je zabezpečovaný po celej Českej republike, popr. Slovenský republike. Podrobnosti o spôsoboch dodania tovaru sú uvedené na stránke Doprava a platba.

6.2. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného tovaru. Pri tovare bežne dostupného a tovaru, ktorý má predávajúci skladom, prebieha odoslanie zásielky do 48 hodín.

U tovaru, ktorý nemá predávajúci skladom, je dodacia lehota dlhšia. Môže byť 5-7 dní.

6.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy viazaný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný na určenom mieste tovar prevziať.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto oznámiť prepravcovi alebo prevádzkovateľovi obchodu najskôr ako je to možné a najneskôr do 3 dní od doručenia zásielky.

V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe

je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v článku 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre chybu, v dôsledku ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ktorú mu ak to z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru do 24 mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie informácie k uplatnenie záruky sú uvedené na stránke Reklamačný poriadok.

7.7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy mastodontcz@email.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Všetky informácie o tovare umiestnené na stránkach internetového obchodu je informatívneho charakteru a nemožno z neho vyvodzovať právne následky.

8.6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov PODĽA GDPR

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., A so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov.

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že poskytuje predávajúcemu na spracovanie osobné údaje na účely vykonávania záväzkov z uzatvorenej zmluvy. Za týmto účelom sú spracovávané: meno a priezvisko či obchodná firma, IČ, bydlisko alebo sídlo, dodacia adresa, telefónny kontakt a e-mail a ďalej všetky kupujúcim poskytnuté osobné údaje.

9.3. Osobné údaje sú spracovávané formou archivácie v elektronickej a listinnej podobe v šifrovaných programoch a uzamykateľných priestoroch. Prístup k týmto má iba preškolený personál.

9.4. Predávajúci je oprávnený odovzdať tretej osobe osobné údaje kupujúceho len za účelom plnenia zákazky (napr. Subdodávateľmi či dopravcovi). S takým odovzdaním osobných údajov kupujúci súhlasí.

9.5. Osobné údaje budú spracovávané len počas trvania obchodného vzťahu + záručnej doby. Po uplynutí týchto lehôt budú spracované len z dôvodu archivácie podľa osobitných právnych predpisov.

9.6. Dohľad nad spracovaním osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

10. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

10.1. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci - spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz

Kupujúci - spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Chyby a omyly v textoch u produktov sú vyhradené.

11.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný protokol.

11.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa pro doručování listovních zásilek a pro reklamace:  

Rybářské potřeby Mastodont - Renáta Havranová s. r. o. , Revoluční 9 - OD Labe , 400 01  Ústí nad Labem                  

                                      

Adresa elektronické pošty: mastodontcz@email.cz

Telefon: +420 604 668 274

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018ísomný zápis

 
Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Nastavenie cookies

Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Nevyhnutné (vždy aktívne nemožno vypnúť)
Tieto cookies sú potrebné, aby web fungoval správne.
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako web používate. S ich pomocou ho môžeme zlepšovať.
Profilujúce (marketingové)
Vďaka týmto cookies vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamu, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné.